Años Presidente (会長) Vicepresidente(副会長)
1960 Kiyotaro Nakano  
1961 Kiyotaro Nakano  
1962 Mareo Kobayashi  
1963 Mareo Kobayashi  
1964 Mareo Kobayashi  
1965 Mareo Kobayashi  
1966 Saburo Sato  
1967 Fujio Igari  
1968 Takayuki Yamamoto Iwao Iwama
1969 Shoji Irie Tomohide Yohena
1970 Shoji Irie Kijun Sakugawa
1971 Shigeo Michiue Tomohide Yohena
1972 Junji Sugimura Yoshizo Tamashiro
1973 Saburo Kisaichi    Akio Kumabe
1974 Tomoyuki Uchiumi   Tomohide Yohena
1975 Tadashi Mitsuda Tomohide Yohena
1976 Shozo Yoshida Shingo Sasaki
1977 Takashi Miura   Shozo Yoshida
1978 Yoshihiko Uchiumi Shinichi Matsubara
1979 Tadashi Mitsuda   Shozo Yoshida
1980 Tadashi Mitsuda Yoshikatsu Sasaki
1981 Tadashi Mitsuda Hitoshi Nishizaka
1982 Hitoshi Nishizaka Hiroshi Tsuru
1983 Hitoshi Nishizaka Shogo Ohara
1984 Hitoshi Nishizaka Kazunori Kosaka
1985 Hitoshi Nishizaka Zensuke Hamasaki
1986 Hitoshi Nishizaka Hitoshi Ishikida
1987 Hitoshi Nishizaka Seibun Komesu – Sarmiento
1988 Hitoshi Nishizaka Seibun Komesu – Sarmiento
1989 Hitoshi Ishikida    Hitoshi Nishizak)
1990 Ichiro Kato Shizuo Aoki
1991 Kei Shokida   Ichiro Kato
1992 Kei Shokida – Burzaco  Fuminaro Hanashiro – Burzaco
1993 Seibun Komesu Mikio Anai – Escobar
1994 Seibun Komesu Yukihiro Shimura – Escobar
1995 Akio Matsuya   Seibun Komesu
1996 Akio Matsuya Seibun Komesu
1997 Akio Matsuya Hiroshi Tsuru
1998 Hiroshi Tsuru – La Plata Tadashi Hiramatsu
1999 Hiroshi Tsuru – La Plata Wataru Watanabe
2000 Hiroshi Tsuru Wataru Watanabe
2001 Hiroshi Tsuru Akira Ikegaki – Nichia Gakuin
2002 Akira Ikegaki Hiroshi Tsuru
2003 Akira Ikegaki Hiroshi Tsuru
2004 Akira Ikegaki Seizen Goya
2005 Akira Ikegaki Seizen Goya
2006 Akira Ikegaki Seizen Goya
2007 Akio Matsuya Akira Ikegaki
2008 Akio Matsuya Akira Ikegaki
2009 Akio Matsuya Akira Ikegaki
2010 Akio Matsuya Akira Ikegaki
2011 Akio Matsuya Hitoshi Ishikida
2012 Hiroshi Tsuru Hitoshi Ishikida
2013 Hiroshi Tsuru Yoshimasa Nogami 
2014 Hiroshi Tsuru Alejandro Shimazu
2015 Seibun Komesu Alejandro Shimazu
2016 Seibun Komesu Alejandro Shimazu
2017 Seibun Komesu Alejandro Shimazu
2018 Seibun Komesu Alejandro Shimazu
2019 Seibun Komesu Alejandro Shimazu
2020 Alejandro Shimazu Antonio Tsuru
2021 Alejandro Shimazu Carlos Augusto Kakisu – Santa Fé